Regulamin Organizacyjny

R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y

 

 

Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim

 

 

 

Na podstawie Statutu MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24.05.2001 r. Walne Zebranie Członków uchwala niniejszy regulamin organizacyjny regulujący zakres działania statutowych władz Klubu pomiędzy walnymi zgromadzeniami oraz organów wykonawczych powołane przez te władze .

 

§ 1.

I. ZARZĄD KLUBU

 

Zarząd Klubu jako najwyższa władza pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami ma prawo do wyłącznych decyzji w następujących sprawach :

 1. Tworzenie i likwidacja sekcji sportowych .

 2. Powoływanie komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych wg potrzeb oraz nadzorowanie ich działalności .

 3. Ustalanie planów działania zgodnie z kierunkami określonymi przez Walne Zebranie oraz zatwierdzanie rocznych planów dochodów i wydatków Klubu .

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub nabywania majątku stanowiącego nieruchomości . Do zarządzania innym majątkiem i bieżącymi finansami Zarząd Klubu upoważni imiennie osoby działające w jego imieniu .

 5. Przystępowanie Klubu lub sekcji sportowych do zrzeszeń lub federacji o charakterze sportowym .

 6. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Klubu lub innych wniosków wg potrzeb.

 7. Sprawowanie nadzoru nad pracą sekcji sportowych oraz działalnością gospodarczą .

 8. Ustalenie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich .

 9. Nakładanie kar dyscyplinarnych na zawodników i działaczy .

 10. Zarządzanie działalnością programową i finansowo-gospodarczą Klubu .

 11. Podejmowanie istotnych decyzji finansowych w ramach uchwalonego budżetu Klubu .

 12. Podejmowanie decyzji w sprawie udzielania zwolnień zawodników do innych klubów po uzyskaniu opinii Zarządu sekcji i wiceprezesa ds. sportowych .

 13. Wyróżnienie i nagradzanie członków , działaczy i pracowników Klubu , ustalanie zasad premiowania zawodników za osiągnięcia sportowe .

 14. Przyjmowanie i zwalnianie członków Klubu .

 15. Sprawowanie nadzoru nad działalnością sekcji sportowych .

 16. Rozpatrywanie odwołań zawodników i innych członków Klubu od kar nałożonych przez Zarząd sekcji .

 17. Wnioskowanie o nakładanie statutowych kar dyscyplinarnych w postaci :

 • czasowej lub bezwzględnej dyskwalifikacji

 • wykluczenia z Klubu .

 1. Określa warunki zatrudnienia Dyrektora Klubu .

 2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Dyrektora Klubu .

 3. Poszukuje dodatkowych źródeł finansowania działalności Klubu .

 

§ 2

 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes zgodnie z zatwierdzonym planem lub na wniosek co najmniej ½ członków Zarządu .

§ 3

 

Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50 % członków przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub prowadzącego zebranie .

 

§ 4

 

Zarząd sprawuje nadzór nad działalnością Kierownika Klubu .

 

§ 5

 

Zarząd składa sprawozdanie z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Członków zwołanym w trybie określonym w Statucie.

 

§ 6

 

Zakresy działania członków Zarządu przedstawiają się następująco :

 

PREZES KLUBU

 

 1. Prezes kieruje pracą Zarządu Klubu .

 2. Reprezentuje Klub wobec władz i środków masowego przekazu w sprawach , które dotyczą całokształtu działalności Klubu .

 3. Jest przełożonym Kierownika Klubu .

 4. Pełnienie tej funkcji może przekazać wiceprezesowi ds. organizacyjnych w czasie swojej nieobecności .

 5. Podpisuje w imieniu Zarządu Klubu umowę o pracę i wnioski o przyznanie premii Kierownikowi Klubu .

 

WICEPREZES DS. ORGANIZACYJNYCH

 

 1. Pełni funkcje Prezesa Klubu w czasie jego nieobecności .

 2. Opracowuje plany pracy posiedzeń Zarządu Klubu .

 3. Pełni funkcje Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Wyróżnień .

 4. Przygotowuje projekty zmian w Statucie i Regulaminie Klubu .

 5. Nadzoruje sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań statystycznych .

 6. Przeprowadza kontrolę sekcji w sprawach organizacyjnych .

 7. Opracowuje regulaminy sekcji , opiniuje regulaminy premiowania i wyróżnienia zawodników i działaczy .

 

WICEPREZES DS. SPORTOWYCH

 

 1. Kieruje działalnością sportową Klubu i sekcji sportowych .

 2. Ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki sportowe .

 3. Nadzoruje pracę szkoleniowców i dokonuje oceny ich pracy .

 4. Nadzoruje i akceptuje wszystkie operacje finansowe Klubu pod względem merytorycznym w zakresie działalności sportowej w ramach zatwierdzonych preliminarzy.

 5. Przygotowuje wspólnie z Zarządami sekcji roczny plan dochodów i wydatków w zakresie działalności sportowej .

 6. Opracowuje programy działania Klubu w zakresie sportu .

 7. Opracowuje regulaminy premiowania zawodników, szkoleniowców i działaczy .

 8. Organizuje i współorganizuje z Zarządami sekcji imprezy sportowe oraz obozy i zgrupowania .

 9. Sprawuje nadzór i dba o wyposażenie sekcji w niezbędny sprzęt sportowy .

 10. Sporządza roczne sprawozdania ( opisowe i statystyczne ) z działalności sportowej .

 11. Czyni starania wspólnie z Zarządami sekcji o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność sportową ( sponsorzy , imprezy sportowe ) .

 

SEKRETARZ KLUBU

 

 1. Opracowuje wspólnie z wiceprezesem ds. organizacyjnych roczny plan posiedzeń Zarządu Klubu .

 2. Współpracuje z wiceprezesami Klubu w zakresie przygotowania posiedzeń Zarządu Klubu .

 3. Protokołuje posiedzenia w/w władz , kompletuje uchwalone dokumenty i przekazuje je odpowiedzialnemu pracownikowi Klubu .

 4. Nadzoruje prowadzenie ewidencji członków Klubu .

 

SKARBNIK KLUBU

 

 1. Opracowuje z Głównym Księgowym roczny budżet Klubu na podstawie propozycji złożonych przez wiceprezesa ds. sportowych w zakresie działalności sportowej i Kierownika Klubu w zakresie działalności gospodarczej i utrzymania obiektów sportowych.

 2. Nadzoruje realizację zatwierdzonego przez Zarząd budżetu Klubu i gospodarkę finansową Klubu .

 3. Składa Zarządowi Klubu kwartalne sprawozdania z wyników finansowych osiąganych przez Klub .

 4. Jest upoważnionym do oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu zgodnie z § 34 Statutu .

 

KIEROWNIK KLUBU

 

 1. Organem wykonawczym Zarządu Klubu jest Kierownik Klubu wraz z zespołem etatowych pracowników . Kierownik Klubu jest przełożonym w służbie wszystkich etatowych pracowników Klubu i jako kierownik Zakładu Pracy bezpośrednio lub pośrednio przez wyznaczonych pracowników nadzoruje pracę w zakresie dyscypliny i porządku oraz odpowiedzialności służbowej wynikającej ze stosunku pracy .

 2. Strukturę organizacyjną Klubu wraz z etatyzacją zatwierdza Zarząd Klubu na wniosek Kierownika Klubu .

 3. Kierownik Klubu przy pomocy zatrudnionych pracowników administruje majątkiem Klubu . Kieruje jego działalnością bieżącą , realizując uchwały wybieralnych organów Klubu przy zachowaniu obowiązujących przepisów . W tym celu współpracuje na bieżąco z wiceprezesami oraz kierownikami sekcji sportowych .

 4. Kierownik Klubu zarządza majątkiem oraz finansami Klubu w ramach uchwalonego budżetu . Podejmuje zobowiązania finansowe samodzielnie z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla władz Klubu .

 5. W czasie niobecności Kierownika Klubu w sprawach ekonomiczno-finansowych zastępuje go Główny Księgowy , w w pozostałych sprawach inna osoba pisemnie przez niego upoważniona

 6. Zakres obowiązków i uprawnień Kierownika Klubu :

 1. kieruje całokształtem bieżących spraw Klubu w zakresie niezastrzeżonym do decyzji Zarządu

 2. zapewnia wykonanie uchwał i wniosków Zarządu Klubu

 3. angażuje i zwalnia pracowników Klubu oraz ustala wysokość ich wynagrodzenia

 4. wyznacza zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników Klubu

 5. kontroluje dyscyplinę i jakość pracy wszystkich pracowników

 6. organizuje właściwe użytkowanie majątku i obiektów sportowych współpracując z zainteresowanymi wiceprezesami i kierownikami sekcji

 7. nagradza i karze etatowych pracowników w ramach Kodeksu Pracy

 8. ponosi pełną odpowiedzialność za majątek Klubu oraz zabezpieczenie materialnej odpowiedzialności ze strony osób , którym powierzono bezpośrednio użytkowanie lub zarządzanie tym majątkiem

 9. uruchamia środki finansowe na działalność Klubu w granicach określonych planem dochodów i wydatków z uwzględnieniem sytuacji finansowej Klubu

 10. Kierownik Klubu ma prawo nie wykonywać poleceń Prezesa (jeżeli sam nim nie jest) , wiceprezesów i odwołać się do Zarządu Klubu o ile uznaje je za sprzeczne z prawem lub żywotnymi interesami Klubu

 11. W przypadku , gdy pracownik Klubu zostaje wybrany do władz statutowych Klubu zachowuje dotychczasową umowę o pracę a funkcja w Zarządzie Klubu pełni społecznie zgodnie z § 19 art. 3 Statutu Klubu

 

KIEROWNIK I ZARZĄD SEKCJI

 

 1. Zarząd sekcji kieruje i odpowiada za działalność sekcji

 2. Przewodniczącym Zarządu Sekcji jest Kierownik Sekcji

 3. Do podstawowych obowiązków Zarządu Sekcji należy :

 • stwarzanie optymalnych warunków szkolenia zawodników

 • organizowanie imprez sportowych , zgrupowań i obozów sportowych

 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową i sprzętową sekcji oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

 • sporządzanie rocznych planów finansowych sekcji oraz sprawozdań

 • opracowywanie programu działania sekcji

 • składanie wniosków w sprawie powoływania kadry Klubu

 • przygotowywanie propozycji kalendarza imprez i czuwania nad jego realizacją

 • opracowywanie planów posiedzeń Zarządu Sekcji oraz zwoływanie ich

 • organizowanie okresowych badań lekarskich zawodników

 • dokonywanie wspólnie z kadrą trenersko-instruktorską naboru młodych zawodników do Sekcji

 • wnioskowanie o wyróżnienie i karanie zawodników oraz nakładanie kar będących w kompetencji sekcji

 • zgłaszanie do wiceprezesa ds. sportowych imiennych propozycji zawodników do kadry Klubu , okręgu , makroregionu , LZS itp.

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji członków sekcji

 • Ustalanie wspólnie z kadrą trenersko-instruktorską sekcji składu reprezentacji Klubu w danej dyscyplinie oraz dokonywanie zgłoszeń na zawody

 • Uczestniczenie w zebraniach związków sportowych

 

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu.

 

Regulamin Organizacyjny MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim został wprowadzony Uchwałą Walnego Zebrania Klubu w dniu 05.10.20011 r.

 

 

 

 

 

  Dariusz Stoński Photography      Zakład Ogólnobudowlany Trociński     Bank Spółdzielczy w Więcborku

 

    Duko    

 

  Seydak