Statut Klubu

S T A T U T

Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim

TEKST JEDNOLITY

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim
(w skrócie: MLKS „Krajna” ) zwane dalej Klubem.
2. Klub działa zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.Nr 127, poz. 857 z późn.zm.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Dz 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn.zm.) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.

§ 2.

Terenem działania Klubu jest obszar miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, a siedzibą Sępólno Krajeńskie.

§ 3.

1. Klub posiada osobowość prawną.

2. Organem rejestrowym Klubu jest Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 4.

Klub może przystępować do związków stowarzyszeń kultury fizycznej .

§ 5.

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów .

§ 6.

1. Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółów członków.

2. Do prowadzenia działalności statutowej Klub może zatrudnić pracowników etatowych.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7.

Celem Klubu jest :

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie jego poziomu.

 2. Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych .

 3. Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej .

 4. Czynny udział w życiu kulturalnym , gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego, wychowawczego i sportowego członków .

 5. Edukacja poprzez prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży.

 6. Organizacja zawodów sportowych.

 7. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego.

 8. Zapewnienie bezpiecznego uprawiania sportu.

 9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów współpracy między społeczeństwami.

 11. Promocja i organizacja wolontariatu.

 12. Działalność na rzecz rodziny.
  13. Działalność na rzecz rozwoju rybołówstwa i akwakultury.

§ 8.

Klub realizując swoje cele podejmuje następujące środki działania:

 1. Organizuje sekcje i szkolenia sportowe, w tym otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu .

 2. Dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników sportowych i działaczy.

 3. Organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w państwowym i wewnątrzorganizacyjnym systemie zawodów sportowych.

 4. Propaguje rozwój kultury fizycznej poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych.

 5. Organizuje kursy, seminaria oraz obozy szkoleniowe dla zawodników, działaczy i instruktorów.

 6. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi dbając o ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwacje.

 7. Współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami.

 8. Organizuje i prowadzi działalność gospodarczą z zachowaniem w tym zakresie przepisów:

 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • 85.51.Z - Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kultury fizycznej

 • 55.30.Z – Pole kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.

 • 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności.

 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • 56.21.Z – Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

 • 49.41Z – Transport drogowy towarów

 • 68.20.B – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • 77.21.Z – Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 1. Podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.

§ 9.

 1. Wszystkie organy Klubu są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swej działalności.

 2. Organy Klubu podejmują samodzielne uchwały.

Rozdział III

Członkowie Klubu

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych

 2. Wspierających

 3. Uczestników

 4. Honorowych

§ 11.

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu są pełnoletnie osoby fizyczne.

 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu .

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

 2. Brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych.

 3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu oraz oceniać ich działalność.

 4. Otrzymywać od organów Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.

 5. Korzystać z urządzeń Klubu.

§ 13.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał organów Klubu.

 2. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 3. Czynny udział w działalności Klubu.

§14.

 1. Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej.

 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

§ 15.

Członkowie Wspierający mają prawo:

 1. Brać udział osobiście lub poprzez upoważnionych przedstawicieli w walnych zebraniach z głosem doradczym.

 2. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu.

 3. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

§16.

Do obowiązków członków Wspierających należy:

 1. Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań.

 2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej i materialnej Klubowi.

 3. Przestrzeganie postanowień statutu.

§17.

 1. Uczestnikami są osoby niepełnoletnie, które mogą uczestniczyć w działalności Klubu za zgodą swych prawnych opiekunów, a młodzież szkolna – także za zgodą swych władz szkolnych .

 2. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Klubu, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na walnych zebraniach Klubu .

§ 18.

Członkostwo wygasa wskutek:

 1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.

 2. Skreślenie z listy członków Klubu w razie nieuczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań przez okres dłuższy niż 1 rok.

 3. Wykluczenia członka w razie istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 4. Rozwiązanie Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 19.

 1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków Klubu

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

 

 1. Kadencja organów trwa 4 lata.

 2. Członkowie organów pełnią swe funkcje honorowo.

 3. Wybór organów Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od Uchwały Walnego Zebrania.

 4. Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich organów zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodzącego zebrania .

§ 20.

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

 2. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek zebrania powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż 2 tygodnie przed datą zebrania, na tablicy ogłoszeń w Klubie oraz w prasie lokalnej i w internecie.

§21.

W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający .

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy :

 1. Uchwalenie planów działalności Klubu

 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu

 3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

 4. Wybór Prezesa Klubu

 5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 6. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Klubu

 7. Zatwierdzenie regulaminów działania Zarządu, Klubu i Komisji Rewizyjnej

 

§ 23.

 1. Zarząd składa się z 7-11 członków w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Klubu

 3. Zarząd Klubu zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące.

§ 24.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz organów nadrzędnych

 3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu

 4. Uchwalanie budżetu Klubu

 5. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu

 6. Powoływanie komisji, sekcji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności

 7. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Klubu

2. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika

§ 25.

1. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym: przewodniczącego i sekretarza

2. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu

 

§ 26.

Do kompetencji Komisji należy:

1. Przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Klubu

2. Egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności

3. Składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności

4. Zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi


§ 27.

Kooptacja członków władz Klubu:

 1. W przypadku ustąpienia, rezygnacji bądź wykluczenia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu władzy pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V

Sekcje Klubu

§ 28.

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań poszczególnych dyscyplin sportu oraz w zakresie pozostałych działalności statutowych Klubu .

§ 29.

Sekcje grupują członków Klubu wg ich zainteresowań .

§ 30.

Działalnością poszczególnych sekcji kierują kierownicy powoływani przez Zarząd .

Rozdział VI

Nagrody i kary

§ 31.

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu.

§ 32.

Regulamin dyscyplinarny określający rodzaje kar i tryb postępowania uchwala Zarząd Klubu.


Rozdział VII

Majątek i Fundusze

§ 33.

 1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze Klubu składają się :
  a) dotacje udzielane na realizację zadań zleconych

b) wpływy ze składek członkowskich

c) darowizny

d) inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Klubu .

§ 34.

 1. Do ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu.

 2. W zakresie dotyczącym działalności gospodarczej oświadczenie takie mogą składać również Kierownik Klubu i Główny Księgowy .


Rozdział VIII

Zmiany Statutu i rozwiązywanie Klubu

§ 35.

 1. Zmiany Statutu lub rozwiązywanie Klubu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania .

 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu .

Sępólno Krajeńskie 28.06.2017 r.

 

 

  Dariusz Stoński Photography      Zakład Ogólnobudowlany Trociński     Bank Spółdzielczy w Więcborku

 

    Duko    

 

  Seydak